Hayvan Kimliği: 2 aylık, dişi, Merinos kuzu.

Organ: Nekropsisi yapılan hayvandan alınan formalinde tespit edilmiş karaciğer ve beyin örnekleri.

Klinik bulgular: Yapılan klinik muayenede hayvanın ayaktayken başını yan tarafa eğdiği, hareket ettirildiğinde başının eğik olduğu yöne dönme hareketi yaptığı ve düştüğü, inkordinasyon varlığı gözlemlendi. Lateral yatış görülen hayvanda ani gelişen konvülsiyon ve ataksi nöbetleri izlendi. Diş gıcırdatma mevcuttu.

Makroskobik bulgular: Beynin dış bakısında meninkslerin donuk görünümde olduğu dikkati çekti. Beyin giruslarında fibrinopurulent karakterde eksudat görüldü (Şekil 1). Beyin genelinde dağınık halde, yaklaşık olarak 0,5 cm çaplı çok sayıda Coenurus kistlerine rastlandı (Şekil 2). Karaciğerde yaklaşık 1 mm çaplı dissemine yangısal odaklar görüldü (Şekil 3).

Sitolojik Bulgular: Meninkslerden yapılan tuşe preparatlarda yoğun nötrofil lökositler ve eozinofiller ile birlikte az sayıda bakteri varlığı dikkati çekti (Şekil 4).

Histopatolojik Bulgular: Meningeal ve submeningeal alanlarda damarlarda hiperemi ile birlikte şiddetli nötrofil ve daha az oranda mononükleer hücre infiltrasyonları ile kalınlaşma görüldü (Şekil 5). Beyinde dağınık halde yer alan Coenurus kistlerinin mikroskobik görünümünde; dıştan kist kapsülü ile çevrili parazit odakları görüldü (Şekil 6). Paraziter odakların çevresinde yabancı cisim dev hücreleri, nötrofil, eozinofil ve mononükleer hücre infiltrasyonları dikkati çekti (Şekil 7). Yer yer parazit göç odaklarını düşündüren, nekrotik tünellerin varlığı ile bu alanların çevresinde yoğun inflamasyon görüldü. (Şekil 8). Paraziter etkilenme bölgelerinin dışında da disemine yangısal infiltrasyonlara parankimde ve perivasküler alanlarda rastlandı (Şekil 9). Ak maddede yer yer status spongiosis tablosu görüldü (Şekil 10). Karaciğerde portal alanlarda şiddetli mononükleer hücre infiltrasyonları dikkati çekti.

Mikrobiyolojik analiz: Beyin ve karaciğer örneklerinden yapılan kültür sonucu Escherichia coli izolasyonu yapıldı. Antibiyogram sonucunda yalnızca Ceftiofur etken maddesi için bir duyarlılık tespit edildi.

Tanı: Akut coenurozis, purulent meningoensefalitis, Escherichia coli septisemisi

Ayırıcı tanı: Listeriozis, beyin apseleri, tümörler, otitis, louping ill, oestrus ovis, toksikasyon, bakır yetmezliği, serebro kortikal nekroz, hidatidozis.

 


 

Kaynaklar:

Miller AD and Zachary JF. Nervous System In: James F. Zachary; Editor, Pathologic Basis of Veterinary Disease, 6th Edition, Elsevier Inc. 2017. pp.845-846.

Cantile C and Youssef S. Nervous System. In: M.Grant Maxie, Editor, Jubb, Kennedy, and Palmer’s Pathology of Domestic Animals, 6th Edition, vol.1, Elsevier Inc. 2016, pp.389.

ASKJPC, JPC #2026219,   https://www.askjpc.org/vspo/show_page.php?id=YjNYMHp6ZHAvRTlNbkI2d3Njd09QZz09

Arşiv: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye

Blok no: 225/22

Olguyu gönderen: Ali Cenk Kocabıyık, Yarıköy, Burdur, Türkiye.

 

Fotoğraf açıklamaları:

Makroskopi:

Şekil 1. Beyin dokusunun makroskobik görünümü, purulent eksudat birikimleri (oklar).

Şekil 2. Beyin korteksinde kistik alanın oluşturduğu dairesel kavitasyonlar (oklar).

Şekil 3. Karaciğerde disemine odaklar.

Sitopatoloji:

Şekil-4: Meninkslerden yapılan tuşe preparatlarda nötrofil ve eozinofil lökositler (ok). Hemacolor, Bar: 20 µm.

Histopatoloji:

Şekil 5. Meningeal damarlarda hiperemi ve şiddetli yangısal hücre infiltrasyonları ile kalınlaşma (oklar). H&E, Bar: 200 µm.

Şekil 6. Paraziter kist odağı, kist kapsülü (oklar) ve çevresel yangısal infiltrasyonlar. H&E, Bar: 200 µm.

Şekil 7. Kistik alan çevresinde mononükleer hücre infiltrasyonları, yabancı cisim dev hücreleri (oklar), nekrotik debris ve nötrofil infiltrasyonları. H&E, Bar: 50 µm.

Şekil 8. Nekroz odağı (ok) çevresinde şiddetli nötrofil infiltrasyonları, nekrotik debris ve yoğun mononükleer yangı hücre infiltrasyonları. H&E, Bar: 200 µm.

Şekil 9. Perivasküler yerleşimli nötrofil, eozinofil (oklar) ve lenfosit infiltrasyonları. H&E, Bar: 20 µm.

Şekil 10. Şiddetli status spongiozis alanında (oklar), dağınık parenkimal ve perivasküler yangısal infiltrasyonlar. H&E, Bar: 200 µm.