DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ

 

BÖLÜM I

Madde 1 – Derneğin Adı “Veteriner Patoloji Derneği”dir. Derneğin merkezi Ankara ilidir. Derneğin şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMAÇ ve KAPSAMI

 

BÖLÜM II

Madde 2

Derneğin Amacı: Ülkemizde Veteriner Patoloji alanında çalışanlar arasında mesleki ve sosyal birliktelik sağlamak, konu ile ilgili bilim dallarının gelişmesine ve bu alanda çalışanların bilimsel yönden ilerlemelerine yardımcı olmaktır.

Bu amaçla ;

Derneğin çalışma alanı olan Veteriner Patoloji ile ilgili konular üzerinde ülke ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacak araştırmalara her türlü bilimsel destek vermek, araştırma plan ve programları düzenlemek.

Veteriner Patoloji alanında, periyodik olarak bilimsel kongre, konferans, seminer ve toplantılar düzenlemek.

Bilimsel toplantılar ya da araştırmalardan elde edilen bilgileri meslek mensuplarına ve halka duyurmak amacıyla çeşitli araçlarla yayımda bulunmak.

Bilimsel araştırmalarda koordinasyona yardımcı olmak.

Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açmak.

Veteriner patoloji alanında, ülke içinde ve ülke dışında mesleki inceleme gezileri düzenlemek. Uluslararası Veteriner Patoloji dernekleri ile mesleki konularda işbirliği yapmak ve etkinliklerine katılmak.

Madde 3 – Bu tüzük; derneğin kuruluşu, tüzüğün ilanı, ilk olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, üyelik ve dernek organları ile ilgili hükümleri, tüzel kişiliğin sona ermesi konularını, derneğin gelirleri, defter ve kayıtları ile kanunun uygulamasıyla ilgili konuları kapsar.

DERNEK KURUCULARI

 

BÖLÜM III

Madde 4Dernek kurucu üyeleri TC uyruklu olup ad ve soyadları, meslek, ikametgahları ve tabiiyetleri aşağıda gösterilmiştir.

Rıfkı HAZIROĞLU

Veteriner Hekim

Prof Dr TC Buketkent Mah. Konutkent 2, C-1 A/3 Ankara
Şenay BERKİN

Veteriner Hekim

Prof Dr TC Tunus Cad.70/15 Ankara
Hüdaverdi ERER

Veteriner Hekim

Prof Dr TC Sille Ak.Mah. Mürşit Sok Çınar Sitesi A Blok 4/8
Harun ÖZER

Veteriner Hekim

Prof Dr TC Rızaiye Mah. Fırat Üniv. Lojmanları R 8/7 Elazığ
Müjdat Müfit KAHRAMAN

Veteriner Hekim

Prof Dr TC Belde Cad. Meşeli Apt. 14/8 Kükürtlü/Bursa
Osman KUTSAL

Veteriner Hekim

Doç Dr TC Ziraat Mah. 11. Sok. 5/7 Ankara
Yılmaz AYDIN

Veteriner Hekim

Doç. Dr. TC. Emrah Mah. Yarenlik Sok. 9/1 Etlik Ankara
Sevil Atalay VURAL

Veteriner Hekim

Doç Dr TC Ziraat Mah.Kurtdereli Sok. 9/9 Altındağ/Ankara
Tolga GÜVENÇ

Veteriner Hekim

Dr TC Emek Sitesi, 463. Sok. No:23 Batıkent/Ankara
Figen KAHRAMAN

Veteriner Hekim

Dr TC Belde Cad. Meşeli Apt. 14/8 Kükürtlü/Bursa
Yavuz ULUSOY

Veteriner Hekim

TC Yavuz Selim Mah. Saray Sok. Huzur 1 Sitesi 354 Çubuk / Ankara

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA ve ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

 

BÖLÜM IV

Üye Olma Hakkı

Madde 5 – Asli ve Onursal olmak üzere iki çeşit üyelik vardır.

Asli Üyelik:

A) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olanlar, 2908 sayılı dernekler kanununun 14. ve 16. maddelerinde belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmak koşulu ile derneğe üye olabilir. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan yazılı müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. Ayrıca Dernekler yasasının ilgili maddelerinde yazılı bulunan üye olma, üyelikten çıkma, çıkarılma ve üye haklarına ilişkin bütün hükümler saklıdır. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
Veteriner Patoloji Derneği’ne, öğretim elemanları, uzman ve medikal bilimlerde çalışanlar asli üye olabilirler.

B) Asli üyelik ödentileri yıllık 30.000.000 (Otuz milyon)TL’dir. Bu miktar ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, genel kurul tarafından artırılabilir.

Dernek kurma hakkından yoksun bulunanlar derneğe üye olamazlar.

Onursal Üyelik:

Derneğe maddi – manevi yardım ve katkıda bulunan kişilere Genel Kurul kararıyla üyelik verilir. Onursal üyeler yabancı uyruklu da olabilir ve bu kişilerden yıllık aidat alınmaz. Dilerlerse bağışta bulunabilirler. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir. Gündemdeki konular üzerinde konuşabilirler, ancak oylamaya katılamazlar.

Üyelikten Çıkma

Madde 6 – Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 7 – Dernek üyesi iken; Medeni hakları kullanma yetkisini ve dernekte üye olma hakkını kaybedenler, dernek amacına uymayan zararlı çalışmaları bulunanlar, alınan kararlara uymayanlar ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerden dolayı üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır.

DERNEĞİN ORGANLARI

 

BÖLÜM V

Üye Olma Hakkı

Madde 8 – Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

 

Madde 9 – Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerden oluşur.

Genel Kurul üç yılda bir KASIM ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan toplanır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ

 

Madde 10

Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden; günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ

 

Madde 11Genel kurul toplantıları Dernek Merkezi’nin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI

 

Madde 12Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Kararlar toplanan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Derneğin fesh edilmesine ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla verilmesi zorunludur.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

 

Madde 13Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

12’inci maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir başkan ve bir başkan vekili ile bir katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katip toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

 

Madde 14 – Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USÜL VE ŞEKİLLERİ

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15 – Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 • Dernek organlarının seçilmesi,

   

 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi: Yönetim kurulunun teklifi veya üyelerin en az 1/10 yazılı müracaatı üzerine genel kurul tarafından yapılabilir. Tüzük değişikliği için genel kurul toplantısına katılan üyelerin en az üç te ikisi tarafından değişikliğin kabul edilmesi gerekir.

 • Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Onursal üyeliklerin verilmesi,
 • Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlarla işbirliği yapılması, onlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 • Derneğin fesh edilmesi,
 • Bu tüzüğün üçüncü maddesi kapsamına giren konuların görüşülmesi ve karar verilmesi,
 • Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirilerek onaylanması.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

 

Madde 16

Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar, yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy veriminin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse, geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

 

Yönetim Kurulu

Madde 17 – Yönetim Kurulu 5 Asil, 5 Yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim kuruluna seçilmiş asil üyeler genel kurul başkanının daveti ile seçimi takip eden beş gün içinde toplanarak aralarında açık oyla başkan, başkan yardımcısı ve sekreter seçer. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu Aşağıdaki Hususları Yerine Getirir.

 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
 • Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 • Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,
 • Genel kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşaa ettirmek. Devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak,
 • Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek,
 • Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 • Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenleyerek denetim kuruluna sunmak,
 • Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.
 • Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

 

MADDE 18Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU

 

MADDE 19 – Denetleme kurulu 3 Asil, 3 Yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.

Denetleme Kurulunun Görevleri

 • En geç altı ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek,
 • Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak,
 • Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

 

Madde 20Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

 

BÖLÜM - VI

Madde 21 – Derneğin Gelir Kaynakları

 • Üye Aidatı,
 • Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 • Bağışlar ve yardımlar,

Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.
Dernek dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya kuruluşlardan yardım alabilmek için mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunulması gerekir.

YARDIM KABUL EDİLEMEYECEKLER

 

Madde 22 – Dernek siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan her hangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

DEFTER VE KAYITLAR

 

Madde 23

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık bürüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda tekip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukaruda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibarenişletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kaşmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslaraşağıdaki gibidir.

  1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla be deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce inzalanır.
  2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
  3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklarçıktısı alınmak suretiyle saklanır.
  4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirlerve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
  5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
  6. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ilk kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
  7. Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

  1. (a) bendinin 1,2 ve 3 üncü alt bendlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
  2. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterler tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usül Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte , tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir tablosu ve Bilanço Düzenlemesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Yapılan oylama sonucunda Dernek Tüzüğünün 23. Maddesinin Yönetim Kurulunun önerdiği şekilde değiştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

GELİR VE GİDERDE USUL

 

Madde 24 – Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve gider harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak, bağış ve aidat kabul eder. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğince tescil ettirilir. Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

DERNEĞİN HARCAMALARI

 

Madde 25

Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile yönetim kurulu üyelerinin çift imzası ile mümkündür.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

 

BÖLÜM - VII

Derneğin İç Denetimi

Madde 26 – Derneğin İç Denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

 

BÖLÜM - VIII

Derneğin Feshi

Madde 27 – Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip olan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 12. Maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Feshin kararı ile birlikte, derneğin mal varlığının tasfiye şekli, genel kurulun kararına bırakılır. Tasfiye ve intikal, mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

 

Madde 28 – Dernek tüzüğünde hüküm bulunan durumlarda 2908 sayılı Dernekler Kanunu; bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

 

Madde 29 – Dernek amacını gerçekleştirmekve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal  ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak yapılacak bu borçlanma, derneğin gelir ve kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TEMSİLCİLİK AÇMA

 

Madde 30 – Dernek gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.