e-Dergi Makale Yazım Kuralları (Instruction to Authors)

elektronik-Veteriner Patoloji Derneği Dergisi Yazım ve Yayım Koşulları
 1. Veteriner Patoloji Derneği’nin elektronik ortamda hakemli bilimsel dergisi olup, yılda bir kez Aralık ayında yayımlanır. Derginin kısaltılmış adı “e-VPDD” dir.
 2. Elektronik-Veteriner Patoloji Derneği Dergisi, veteriner hekimlikle ilgili alanlarda üretilen, daha önce başka bir yerde tamamı veya bir kısmı yayımlanmamış, yayımlanmak üzere başka bir dergide değerlendirilmekte olmayan ve yazar/yazarları tarafından onaylanan orijinal bilimsel araştırmalar, gözlemler, kısa bilimsel çalışmalar, ön raporlar (Kısmen tamamlanmış veya yorumlanabilecek düzeye gelmiş orijinal bir araştırmanın kısa ön  anlatımıdır.) ile derneğe ilişkin ve akademik haberleri bilim dünyasına kazandırmak amacıyla yayımlanmaktadır.
 3. Dergide yayımlanması istenilen yazılar, Veteriner Patoloji Derneği web sayfasında (www.vetpatder.org) bulunan dergi hattından gönderilmesinin yanında, Ankara Üniversitesi  Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı elektronik-Veteriner Patoloji Derneği Dergisi Editörlüğü, 06110 Dışkapı/Ankara/TÜRKİYE adresine de 2 ayrı CD-Rom (rewritable) halinde gönderilmelidir. CD-Rom içine kayıtlı makale, MS Word 6.0 veya üst versiyonlarında, “Times New Roman” yazı  tarzında, 12 pt kullanılarak, 1.5 satır aralıklı yazılmalıdır. Sayfa düzeni A4 (210×297 mm) kağıdı boyutlarında olup, tüm kenarlardan 2,5 cm boşluk kalacak şekilde olmalıdır. Başlık sayfası dışında metnin diğer tüm bölümleri sağ ve soldan bloklanmalıdır.
 4. Yazılar, yabancı dilde (tercihen İngilizce) ve türkçe başlık ile özet içermeli ve tablo, resim, şekiller hariç orijinal bilimsel araştırmalarda 10, gözlemlerde 5, kısa bilimsel çalışmalarda 3, ön raporlarda 2 sayfayı geçmemelidir.
 5. Türkçe orijinal çalışmalar konu başlığı, yazar/yazarların adları, adresleri, Türkçe özet ve anahtar sözcükler, yabancı dilde başlık, yabancı dilde özet ve anahtar sözcükler, giriş, materyal ve metot, bulgular, tartışma ve sonuç, teşekkür ve kaynaklar sırası ile hazırlanmalıdır. Yabancı dilde orijinal çalışmalar konu başlığı, yazar/yazarların adları, adresleri, yabancı dilde özet ve anahtar sözcükler, Türkçe başlık, Türkçe özet ve anahtar sözcükler, giriş, materyal ve metot, bulgular, tartışma ve sonuç, teşekkür ve kaynaklar şeklinde hazırlanmalıdır. Kısa bilimsel çalışmalar ile ön raporlarda, giriş, materyal ve metot, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlemesi yapılmaz.
 
Makalenin adı kısa, kapsayıcı ve anlaşılır olmalı, kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Çalışmaya ilişkin açıklama dipnot işareti ile gösterilmelidir.
 
Yazar/yazarlar, ad ve soyadları açık belirtilmelidir; soyadları büyük harflerle yazılmalıdır.
 
Özet, tek paragraf halinde yabancı dilde ve türkçe en çok 200’er sözcük olmalıdır. Türkçe ve yabancı dilde anahtar sözcükler (key words) 3-5 adet olup, alfabetik sıralanmış olarak yazılmalıdır.
 
Giriş bölümünde,  çalışma  ile  doğrudan  ilgili  kısa literatür bilgisi  verildikten  sonra,  son  paragrafta çalışmanın  amacı vurgulanmalıdır. Bu bölüm olabildiğince kısa olmalıdır.
 
Materyal ve Metot, gereksiz ayrıntıya girilmeden, öz ve anlaşılır biçimde yazılmalıdır. Kullanılan istatistik yöntem bu bölümde belirtilir.
 
Bulgular bölümünde,  veriler  kısa bir  şekilde  açıklanmalıdır.  Tablolarda  verilen  bulguların  metinde  tekrarlanmasından kaçınılmalıdır.
 
Materyal ve Metot ile Bulgular bölümlerinde, alt başlıklar önce kalın, sonra italik yazı tipiyle belirtilmelidir. Kalın alt başlık sol kenarda, italik alt başlık ise paragraf başında yer almalıdır.
 
Tablo ve Şekil başlıkları, Türkçe ve yabancı dilde yazılmalıdır. Tablolar çift aralıklı olmalı, 120’den fazla yazı karakterine sahip olmamalı ve 50 sıradan daha uzun olmamalıdır. Tabloların her biri ayrı sayfalarda yer almalıdır. Her tablo ve şekil başlıklı olmalı ve bu başlıklar metin içinde geçiş sırasına uygun olarak numaralandırılmalıdır. Tabloların içerikleri açık ve anlaşılır biçimde düzenlenmelidir. Tablo ve şekiller ile fotoğrafların (JPEG karakterinde) digital ortamda makale üzerinde yayımlanacak şekilde düzenlenerek gönderilmesi gereklidir.
 
Kısaltmalar, semboller ve ölçüler: Yazarlar her bilimsel kısaltmanın açılımını metinde ilk geçtiği yerde açıklamalıdır. Latince cins ve tür isimleri italik yazı tipi ile yazılmalıdır. Tüm ölçüler SI (Systeme Internationale)’ye göre verilmelidir.
 
Tartışma ve Sonuç bölümünde, veriler literatür bilgilerinin ışığında tartışılmalı ve yorumlanmalıdır.
 
Teşekkür, eğer varsa destekleyen, katkıda bulunan kişi yada kurumlara ilişkin kişisel ve teknik yardımla ilgili bilgi ve teşekkür bu bölümde yer almalıdır.
 
Kaynaklar bölümü, alfabetik ve kronolojik dizin dikkate alınarak sıralanmalı ve numaralandırılmalıdır. Çok yazarlı çalışmalarda yazar adlarının arasına sadece virgül konulmalıdır. Kaynaklar Kaynak yazımında yazar adları kalın, konu başlığı   italik yazı tipi ile yazılmalıdır. Dergi adlarının kısaltılmasında “Periodical Title Abbreviations: By Abbreviation”ın son baskısı esas alınmalıdır. Metin içerisinde kaynak, yazar soyadı yazılıp sıra numarası ile ya da sadece sıra numarası ile belirtilmelidir. Sıra numaraları paranteze alınmalıdır. Yine metin içinde, kaynak ikiden çok yazarlı ise, ilk yazarın soyadı yazılmalı, öteki yazarlar “ve ark.” kısaltması ile belirtilmeli, ancak kaynaklar bölümünde yazar adları tam yazılmalıdır. Metin içerisinde kaynak kullanımında, aynı konuyu bildiren l ‘den çok kaynak varsa bunlar küçükten büyüğe doğru sıralanmalı ve sayıları da 5’i geçmemelidir.
 
Kaynak bilimsel çalışma ise:
 
Moore PF, Rosin A (1986). Malignant histiocytosis of Bernese mountain dogs. Vet Pathol. 23, 1-10.
 
Moore PF, Schrenzel MD, Affolter VK, Olivry T, Naydan D (1996). Canine cutaneous histiocytoma is an epidermotropic Langerhans cell histiocytosis that expresses CD1 and spesific beta 2-integrin molecules. Amer J Pathol, 148, 1699-1708.
 
Kaynak kitap ise:
 
Drury RAB, Wallington EA (1976): Carleton’s Histological Technigue. Fourth Ed.,  Oxford Univ. Press, London,.
 
Kaynak kitaptan bir bölüm ise:
 
Palmer, N. (1993): Bones and Joint, 125-138, in: K.V.F. Jubb, P.C. Kennedy, N. Palmer (Ed), Pathology of Domestic Animals, Vol. 1, Fourth ed., Academic Press  Inc., London.
 
Pool, R.R. (1990): Tumors of Bone and Cartilage, 157-230, in: J.E. Moulton (Ed), Tumors in Domestic Animals, Third ed., Univ. of California Press.
Yazışma adresi, çalışmanın sonunda yer almalıdır. Çok yazarlı çalışmalarda yazarlardan sadece birinin adı ve tam iletişim adresi [telefon(iş ve GSM), e-posta, faks) olarak belirtilmelidir.
 
 1. Değerlendirme süreci: Tüm yazılar orijinallik, geçerlilik, içeriğin önemi ve tartışması düzeyinde, yazar adları belirtilmeksizin, konuyla ilgili danışmanlar tarafından değerlendirilir. Değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra editörün görüşü yazara iletilir. Yazıların değerlendirilmesinde Türk Dili Kurumu’nun Yeni Yazım Kılavuzu ve Türkçe Sözlüğü esas alınır.
 2. Hayvan deneylerine dayalı bilimsel çalışmalarda “Etik Kurul Onayı Alınmıştır.” ifadesi ve  kurulun onayını göste­ren bir belgenin eklenmesi gereklidir.
 3. Gönderilen makale ile birlikte tüm yazarlarca imzalanmış “Telif Hakkı Devri Sözleşmesi”nin eklenmesi zorunludur.
 4. Dergide yayımlanan çalışmalarda her türlü sorumluluk yazarına/yazarlarına aittir. Tüm yazılar danışman değerlendirmesinden sonra yayınlanır. Dergide yayınlanmış olan yazıların kısmen veya tamamen kullanımı editörün iznine bağlıdır. Yayımlanması uygun görülen çalışmalar, Yayın Komitesi’nin yayıma ilişkin kararı ile istendiğinde yazarına/yazarlarına bildirilir. Yayımlanması uygun görülmeyen çalışmalar yazarına/yazarlarına iade edilir.
 5. Yazıların alınmasının ardından yazarlara makalenin alındığı, bir makale numarası ile bildirilecektir. Tüm yazışmalarda bu makale numarası kullanılacaktır.
 6. Yazılarda anlam ve yazım bakımından gerekli görülen düzeltmeler editörler veya danışmanlar tarafından yapılabilir. Yazıların dergide yayımlanabilmesi için belirtilen kurallara uyulması gerekmektedir.
 7. Yazarlara telif ücreti ödenmez.